2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

HÁZIREND

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
„Caritas. Severitas. Hilaritas.”

Házirend

OM: 037766
 
Tartalomjegyzék
I:  FEJEZET
    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ………………………………..   
    Intézményünk pedagógiai célkitűzései
    A házirend célja és feladata
    A házirend hatálya
    A házirend nyilvánossága

II. FEJEZET ………………………………………………………………….  
           ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
       Tanulói jogviszony keletkezése
       Az osztályba, a csoportba sorolás szabályai
       A napközi otthoni és a tanulószobai felvétel eljárási szabályai
       Tanulói jogviszony megszűnése

III. FEJEZET…………………………………………………………………  
           A MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
           Az iskolai működés rendje
           A tanítási órák és egyéb foglalkozások valamint a tanulók felügyeletének a rendje
           Iskolai foglalkozások, rendezvények és ünnepélyek rendje
           Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
           A helyiséghasználat feltételei
           Az iskolai udvar és egyéb helyiségek használata

IV. FEJEZET…………………………………………………………………    
            A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSA
            Emberi méltósághoz való jog
            Biztonsághoz, egészséges környezethez való jog
            Tanulói vagyoni jog
            Vallásgyakorlással kapcsolatos jogok
            A tanulók közösségei
            Az iskolai diákönkormányzat
            A tanulók és a szülők tájékoztatása
            A tanulók és a szülők véleménynyilvánítása
            A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
            A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok
            Térítési díj befizetése
            A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
            A tanulók feladatai

V. FEJEZET…………………………………………………………………. ……….   
           A TANULMÁNYOK TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK
Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái
A tanulmányok alatti vizsgák rendje
A tanuló távolmaradásának igazolása
A tanulók elismerése
A tanulók fegyelmezése
Fegyelmi büntetések

VI. FEJEZET …………………………………………………………….         
  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, LEGITIMIZÁCIÓS ZÁRADÉKOK

Házirend

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
     Intézményünk pedagógiai célkitűzései
1.§ (1) Iskolánk működésének alapja a törvényes lehetőségen és a fenntartói szándékokon túl az, hogy a szülők, szabadon meghozott döntésükként iskolánkat, iskolánk Pedagógiai Programját választják gyermekük harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésük, érzelmi és akarati tulajdonságaik fejlesztésének alapjául, ill. keretéül.
(2) A fentiek értelmében, valamint a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3.§ (2) pontja alapján az iskola és annak valamennyi dolgozója felelős a tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődéséért, érzelmi és akarati tulajdonságaik fejlesztéséért, mely felelősséget a szülők a szabad iskolaválasztási jogukkal élve, bizalommal osztottak meg iskolánkkal.
(3) A szülők a tanulói jogviszony létrehozásával elfogadják iskolánk pedagógiai és nevelési céljait, és együttműködnek ezen célkitűzések eredményes megvalósításáért az intézménnyel.
(4) Intézményünk világnézetileg elkötelezett iskola. Ez abban is megnyilvánul, hogy neve-lésében azokra a krisztusi, evangéliumi tanításokra, alapigazságokra támaszkodik, amelyek 2000 éve állják a folyton változó világ próbáját. Az éppen aktuális állami törvényeket az iskola betartja, és ezekkel összhangban keresztény módon értelmezi a gyermekek jogait és köte-lességeit. Különös hangsúlyt kívánunk szentelni annak az alapelvnek, hogy az egyén szabad-sága addig terjed, amíg mások szabadságát nem sérti.

A házirend célja és feladata

 2§ (1)A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
 (2)A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

A házirend hatálya

3§ (1)A házirend előírásait be kell tartaniuk az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
(2)A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
(3)A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

Ez a házirend 2018.év szeptember hó 1. napján lép hatályba.

A házirend nyilvánossága

 4§ (1)A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismerniük.
(2)A házirend elolvasható az iskola honlapján.
 Az iskolai honlap  címe: www.szentimresuli.hu
(3)A házirend egy-egy példánya megtekinthető
- az iskola irattárában;
- az iskola honlapján;
- az iskola nevelői szobájában;
- az iskola igazgatójánál;
- az iskola fenntartójánál.
(4)A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőnek át kell adni.
(5)Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tá-jékoztatnia kell:
- a tanulókat osztályfőnöki órán;
- a szülőket szülői értekezleten.
(6)A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
- a tanulókkal osztályfőnöki órán;
- a szülőkkel szülői értekezleten.

II. FEJEZET
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Tanulói jogviszony keletkezése
5§ (1) Iskolánknak törvény által előírt beiskolázási kötelezettsége nincs. Tanulói jogviszony jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján jön létre. A felvételről vagy átvételről – a leen-dő osztályfőnök véleményének meghallgatása után - az iskola igazgatója dönt.
(2) A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülők és gyermekük nyilatkozat útján elfogadják az iskola lelkiségét, nevelési elveit, házirendjét és pedagógiai programját, a vallásos nevelésben együttműködnek, lehetővé teszik a gyermek részvételét a vasárnapi misén / istentiszteleten/, az iskola által meghirdetett vallási ünnepeken.
(3)Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás időpontját az igazgató határozza meg a törvényes keretek között, figyelembe véve a Kormányhivatal által kijelölt beiratkozási időpontokat.
(5) Tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, de a létesítmény helyiségeinek használata, a szociális támogatások igénybevételének feltétele az első tanév megkezdése.
(6) A jelentkezés elutasításáról az igazgató a szülőt (gondviselőt) írásban értesíti a jelentke-zést követő hét munkanapon belül.

Az osztályba, a csoportba sorolás szabályai
6.§ (1) A felvett tanulók osztályba, ill. különböző csoportokba sorolásáról - az iskola szemé-lyi és anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével – az intézmény igazgatója dönt.
(2) Döntése előtt fel kell mérni az érintett szülői és tanulói közösség igényét, be kell szerezni az érintett osztályfőnökök és szaktanárok véleményét.

A napközi otthoni és a tanulószobai felvétel eljárási szabályai

7.§(1) Az iskola első két évfolyamán iskolaotthon működik, napközi otthon, illetve tanulószoba áll 3.- 8. osztályig a diákok rendelkezésére.
(2) Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
(3) A napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló felvétele tanév közben is lehetséges. A foglalkozáson való részvételt csak szülői kérésre vagy nevelői javaslatra lehet megszakítani.
(4) Amennyiben a csoportok létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,
- akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre szorulnak,
- akik állami gondozottak,
- akik nehéz szociális körülmények között élnek.
(5) A napköziben pénteken délután csak felügyelet van.
(6) Nevelői javaslatra a tanuló kötelezhető a foglalkozáson való részvételre.

Tanulói jogviszony megszűnése
8.§ (1) Megszűnik a tanulói jogviszonya
-  az átvétel napján annak a tanulónak, akit egy másik iskola átvett,
-  a bizonyítvány kiállításának a napján a nyolcadik évfolyamot elvégzett tanulónak,
- utolsó tanéve szorgalmi idejének utolsó napján annak a tanulónak, aki a tizenhatodik életévének betöltésével nem kezdheti el iskolánkban a következő tanévet.

A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje

9.§  Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:
Az Emberi Erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankkönyvvé, pedagó-gus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjé-ről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet.

Az iskolai tankönyvellátás rendje:

 A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján az alsó tagozatos és felső tagozatos munkaközösségek véleményének és a könyvtárban lévő tartós tankönyvek  figyelembe véte-lével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket.
A 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben az 1. évfolyamos tanulók ingyenesen kapják a tankönyvet. Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet fo-lyamatosan felülvizsgál és frissít.

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás meg-szervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és műkö-dési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolai szülői szervezet.

A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi ren-delkezéseket állapítjuk meg:

Az igazgató minden év január 25-ig meghatározza a tankönyvellátás rendjét és arról tájékoz-tatja a szülőket.

Tankönyvrendelés elkészítésének és a fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének módja
10.§  A tankönyvrendelés elkészítése

      Az  iskola által elkészített tankönyvrendelés fő összegeit és a táblázatokat az iskola igazgatója megküldi a fenntartónak. A tankönyvrendelést a fenntartó egyetértő nyilatkozatának be-szerzését követően az iskola igazgatója véglegesíti.
 
III. FEJEZET
A MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Az iskolai működés rendje

9.§(1) Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután ti-zenhét óráig van nyitva.
(2) Az iskolában tartózkodó gyerekek felügyeletét az iskola reggel 7:15-től a tanítás végéig, illetve az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani, melyek legkésőbb 17 óráig tartanak. Azon tanulók számára, akik év elején beiratkoztak az adott szak-körökre.
(3) Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskola gazdasági irodájában történik hét-főtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 14 óra között.
(4) Étkezési díj befizetésére a kijelölt napokon (2 nap / hónap) 7.30-tól 17 óráig van lehető-ség.
(5) Szülői értekezletek, fogadóórák legkorábban 16.00-kor kezdődhetnek.
(6) Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
(7) Iskolánkban hagyományosan tanítás nélküli munkanap Szent Gellért napja. Az iskola az éves munkatervében határozza meg a többi tanítás nélküli munkanapot, amelyekről a szülőket a tanév elején írásban tájékoztatja. A munkaterv időpontjainak esetleges változása esetén az új időpontról a szülőket az aktuális hónapot megelőzően értesíti az iskola.
(8) Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeket intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Mivel az iskola portaszolgálatot biztosít, így a tanítás végén, a szülők kizárólag az iskola előterében várakozhatnak.
(9)Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói a tanulók és a felnőttek felelősek:
•    az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
•    az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
•    a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
•    az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben meg-fogalmazott viselkedési szabályok és előírások betartásáért.

A tanítási órák és egyéb foglalkozások valamint a tanulók felügyeletének a rendje
10.§ (1.) A tanítási év rendjét a miniszter által kiadott tanév rendje alapján az iskola éves munkaterve határozza meg, melyet az igazgató készít el, és a nevelőtestület fogadja el.
(2.) Az iskolai munkaterv és a részét képező iskolai órarend tartalmazza az egyes évfolya-mok, ill. osztályok napi tanóra beosztását, a tanulószobás csoportok munkarendjét, a tanítás nélküli munkanapok időpontját, a hagyományápoláshoz és egyéb iskolai feladathoz kapcsoló-dó iskolai, ill. tanulói tevékenységet.
(3.) Minden tanév elején a tanulók megkapják a választható, nem tanórai foglalkozások lis-táját, ezek időpontját, valamint a jelentkezési határidőket. Az iskola a szülőket, ill. a tanulókat írásban tájékoztatja a választható, nem tanórai foglalkozásokról, és azokat az igények, valamint az iskolai lehetőségek alapján szervezi meg.

(4.) Az iskolában a tanítási órák (foglalkozások) és az óraközi szünetek rendje a következő:

    0. óra   7.10 -  7.55       
    1. óra   8.00 -  8.45
    2. óra   8.55 -  9.40
    3. óra  10.00 – 10.45
    4. óra  10.55 – 11.40
    5. óra  11.50 – 12.35
    6. óra  12.45 – 13.30.

 A hétfői 0. órák (felsőben osztályfőnöki órák) 7.30-8.15-ig tartanak, majd ezt követi 8.20 - 8.45-ig az iskolai lelkigyakorlat.

(5.) Az iskolába a tanulóknak legkésőbb 7.45- re kell beérkezniük. Ettől azok a napok térnek el, amikor a tanulóknak 0. órájuk van. A tanulóknak a reggeli gyülekező időtartama alatt az aulában vagy jó idő esetén az udvaron kell tartózkodniuk. Az óraközi szünetek alatt a tanulók az iskola épületében vagy az udvaron tartózkodhatnak.

(6.) A 1-2. óra utáni szünetben történik a tízóraizás az erre kijelölt helyiségekben.
(7.) A tanulók étkezése, valamint a tanulócsoportok étkeztetése tanári felügyelettel, a kifüggesztett étkezési időbeosztás és sorrend alapján történik. Az étkezés a 4. tanóra után (alsó tagozat), ill. az utolsó tanóra után (felső tagozat) kezdődik. A délutáni foglal-kozások az étkezés után kezdődnek.
(8.) A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
Ha nincs délutáni foglalkozásuk, akkor a tanítási idő végén, illetve az ebédelés után a tanu-lóknak el kell hagyniuk az iskolát. Felügyeletet csak 17 óráig biztosítunk.
(11) A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
(12) Az iskola által használt, a plébánia épületében lévő helyiségek tanítási időn túli haszná-latára engedélyt csak a püspöki biztos adhat.
(13) A tanórán kívüli foglalkozásokra (pl. szakkörökre) történő tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, a je-lentkezés egy tanévre szól.
(14) A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanu-lókat a Nevelési Tanácsadó, valamint a Szakértői Bizottság javaslata alapján az igazgató jelöli ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni fog-lalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igaz-gatója adhat.
(15) Délutáni foglalkozáson részt vevő felsős tanuló a tanulószobás csoport vezetőjé-nek felügyelete alá tartozik és a foglalkozás megkezdéséig a csoporttal kell együtt len-nie.
                                
Iskolai foglalkozások, rendezvények és ünnepélyek rendje

11.§ (1) Az iskolában minden évfolyamon kötelező a köpeny viselete. A tanulóknak az is-kolai foglalkozásokon és egyéb rendezvényeken tisztán, ápoltan, gondozott külsővel, a nevelő által előírt felszereléssel, pontosan kell megjelenniük.
(2) A tájékoztató füzetet minden tanórai foglalkozásra hozniuk kell, a bejegyzéseket szüle-ikkel, osztályfőnökükkel rendszeresen alá kell íratniuk.
(3) A felső tagozatos tanulók a torna-, rajz- és technika felszerelést az osztályteremben elhe-lyezett szekrényben, vagy fogason tárolhatják. A tornafelszerelést az alsó- és felső tagozaton egyaránt a hétvégén – mosás céljából – haza kell vinni!
(4) Az alsó tagozatos tanulóknak – a személyi higiénia és a tanterem megóvása érdekében - váltócipő használata ajánlott.
    (5) ) A tanulóknak iskolai ünnepélyek vagy egyéb rendezvények alkalmából ünnepi öltözé-ket kell viselniük. Ünnepi öltözék: sötét szoknya (legalább térdig érő) vagy nadrág, fehér ing, blúz, sötétkék nyakkendő, Szent Imre jelvény. A jelvényt  térítési díj ellenében az iskola bo-csátja 1. osztályban a diák rendelkezésére.
    (6) A tanulók a nevelőket, az iskola összes dolgozóját és az érkező vendégeket katolikus keresztény köszöntéssel - „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”; „Mindörökké ámen!” - köszöntik.
(7) Nem tanórai iskolai rendezvények esetén a tanulóknak legalább tíz perccel a kezdés előtt a rendezvény helyszínére kell érkezniük.
(8) A szervezett iskolai programokon (szentmise, osztálykirándulás, színház- és mozi láto-gatás, sportverseny, erdei iskola, stb…) a házirend előírásai érvényesek.
(9) Az iskolán belüli rendezvényekre (klubdélután, farsang, stb) a diákok vendéget nem hozhatnak.

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

12.§ (1) A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt az osztályfőnökkel vagy valamely nevelővel előre megbeszélik, és erre engedélyt kapnak.
(2) Nagy értékű tárgyat (eszközt, ékszert, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók csak indokolt esetben, szülői és nevelői engedéllyel hozhatnak az iskolába. Az iskola csak akkor vállal felelősséget e tárgyak ill. a készpénz megőrzéséért, ha ezeket a tanuló az iskolatitkárnál megőrzésre leadja. Az engedély nélkül behozott tárgyakért, a megrongálásból vagy elvesztéséből bekövetkezett kárért az iskola felelősséget nem vállal.
(3) Mobiltelefon csak saját felelősségre hozható be az iskolába, melyet a belépéskor kijelölt szekrényekben kell elhelyezni, felvétele az iskola elhagyása előtt történik.
(4) A fenti előírások megsértésével hozott, ill. használt eszközöket a tanuló köteles az in-tézkedő nevelő kérésére átadni (mobiltelefont kikapcsolt állapotban), és ezeket csak a tanítási nap végén, kaphatja vissza.  Amennyiben a tanuló a házirend ezen pontját megsérti, az igazga-tó határozza meg a szankció mértékét.
(5) A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülők engedélyével járhatnak. A kerékpárt le-zárt állapotban az udvari kerékpártárolóban kell elhelyezni.
(6) Az intézménybe tanuló nem hozhat be cigarettát, szeszes italt, gyúlékony anyagot, kábí-tószert, energiaitalt és más egészségre ártalmas szert, veszélyes eszközt (robbanószer, kés, stb.). E bekezdésbe foglaltak megsértése kiemelten súlyos fegyelmező vagy fegyelmi intézke-dést von maga után.

A helyiséghasználat feltételei

13.§ (1) A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak nevelő felügyeletével használhatják. Tevékenységük során be kell tartaniuk a tűzvédelmi, a munkavédelmi, valamint a tanulóbalesetek megelőzése érdekében meghozott szabályokat.
(2) Amikor az iskola munkarendje szerint zárva van, az intézmény létesítményeit, helyiségeit a tanulók nem használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
(3) A tanulók tevékenységük során kötelesek óvni az iskolai berendezéseket, és jelenteni a tudomásukra jutott károkozást.
(4) A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a maga-sabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető.
(5) A kártérítés mértéke:
    gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50 % - át,
    szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja meg.
(6) A tanulóknak a tevékenységük során keletkező hulladékot a tantermi, folyosói, ill. udvari hulladéktárolókba kell elhelyezniük. Tevékenységük során törekedniük kell ruházatuk és környezetük tisztán tartására.
(7) Egyes helyiségek (pl. tornaterem, szaktantermek) bérbe adhatóak  igazgatói engedéllyel, külön megállapodás alapján.

Az iskolai udvar és egyéb helyiségek használata

14.§ (1) A tanulók az óraközi szünetekben, ha az időjárás megengedi, az udvaron tartózkod-nak, kivéve az étkezés idejét. 
(2) Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a tanévenként meghatá-rozott és kifüggesztett nyitvatartási rend szerint van nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.
(3) A számítógéptermet a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. A gé-peket bekapcsolni és használni csak az ott órát tartó tanár engedélyével lehet. A gépek-kel való gyakorlás során csak iskolai eszközöket lehet használni.
(4) A testnevelés órán való részvétel minden tanuló számára kötelező, az előírt torna-termi öltözetben. Testnevelés óra előtt a személyes holmikat a tanteremben, a ruházatot az öltözőben kell elhelyezni. Balesetvédelmi és biztonsági okokból az óra megkezdése előtt gyűrűt, láncot, karkötőt, fülbevalót, karórát a testnevelő tanárnak le kell adni.
(5) A kémia-fizika szaktantermet a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhat-ják. A terem használata során fokozottan kell ügyelni a baleset- és tűzvédelmi szabályok betartására.
(6) Az iskolai ebédlőben és az erre kijelölt helyiségekben fogyaszthatják el a tanulók a tízórait, illetve az ebédet. Az ebédlőben csak étkező tanuló tartózkodhat. Az étkezés rendjét ebédügyeletes nevelő felügyeli.

IV. FEJEZET
A TANULÓI JOGOK  ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSA

Emberi méltósághoz való jog

15.§ (1) Az iskola és az iskola minden alkalmazottja tiszteletben tartja a tanuló sze-mélyiségét, emberi méltóságát és személyiségi jogait, védi a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
(2) Amennyiben a tanuló társa vagy társai személyiségi jogait, emberi méltóságát sérti, fizikai vagy lelki erőszakot alkalmaz társaival szemben, – a kötelességszegés pontos körülményeinek feltárása után – az iskola, fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi eljá-rást kezdeményez vele szemben.
(3) A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Az intézmény dolgozói tartózkodnak a tanu-lókkal szemben a durva szavaktól, gúnyos megjegyzésektől, a megalázó hangnemtől.
(4) Az iskola a tanulónak csak azon adatait tartja nyilván, amelyeket a hatályos jog-szabályok lehetővé tesznek; az így kapott adatokat kizárólag jogszabályban megengedett módon adja tovább. Egyéb adatok az érintettek hozzájárulásával kérhetők.

Biztonsághoz, egészséges környezethez való jog

16.§ (1) A tanuló joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék és ok-tassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, spor-tolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően ala-kítsák ki.
(2) A tanév kezdetekor az osztályfőnök ismerteti a tanulók által követendő magatartá-si szabályokat, és az intézmény területén lévő általános veszélyforrásokat.
(3) A szaktanárok (különösen: testnevelés, rajz, informatika, kémia, fizika) balesetvé-delmi oktatás keretében ismertetik a tantermek és a taneszközök igénybevételére, hasz-nálatára vonatkozó követelményeket. Iskolán kívüli rendezvények előtt a felügyeletet ellátó nevelő feladata felhívni a figyelmet a lehetséges baleseti veszélyforrásokra.
(4) A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban része-süljön.
(5) Az iskola segíti a tanulói egészségügyi szűrővizsgálat lebonyolítását, állapotfel-mérését, fogászati- és hallásvizsgálatát. A vizsgálat és az esetleges védőoltások időpont-járól előzetesen tájékoztatja a tanulókat, a tájékoztató füzetben a szülőt.

Tanulói vagyoni jog

17.§ (1) Az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által biztosított anyagokból készí-tett termékek vagyoni joga a tanulót illeti.

Vallásgyakorlással kapcsolatos jogok

18.§ (1) Minden tanulónak joga, hogy bármelyik történelmi egyház tagja legyen, és hogy a vallásához kapcsolódó hitoktatásban vegyen részt. Mivel az iskola nevelési–oktatási rendszere alapvetően az evangéliumi szemléletre építkezik, elvárja, hogy tanulói legkésőbb 10 éves ko-rukig a szülő támogatásával döntsenek valamely történelmi egyházhoz való tartozásukról. Az újonnan érkező tanulók szüleinek a beiratkozás napján nyilatkozatot kell tenniük erről. 
 
A tanulók közösségei

19.§ (1) Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztály-közösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfő-nök áll.
(2) Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére negyedik évfolyamtól- 2 tanu-lót választanak az iskolai diákközgyűlésbe.
(3) Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhet-nek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, vallási alapon működő csoport, énekkar, mű-vészeti csoport stb.
(4) A létrehozáshoz minimum 15 fő szükséges.
(5) A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet meg-előző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő és a szülői munkaközösség. A javasolt diák-kör létrehozásáról minden tanév elején – a lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfel-osztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
(6) A diákköröket nevelő, szülő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.
(7) A diákkörbe a tanulóknak tanév elején kell jelentkezniük, és annak munkájában év végéig részt kell venniük.
(8) A létrejött csoportok az iskolában helyiséghasználatra jogosultak, melyet külön megál-lapodás szabályoz.

Az iskolai diákközgyűlés

20.§ (1) A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére diákközgyűlés működik.
(2) Az iskolai diákközgyűlés tagjai a 4-8.osztályokban megválasztott képviselők.
(3) Az iskolai diákközgyűlés képviseletét az iskolai diákközgyűlést segítő nevelő látja el. A közgyűlést megillető javaslattételi és véleményezési jog gyakorlása előtt a segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákok  véleményét.
(4) A diákközgyűlés összehívását kezdeményezheti az igazgató, a pedagógusok, a diákok nagyobb csoportja, az SZMK képviselői.
(5) A diákközgyűlés javaslatot tehet a mindenkori tanév rendjében meghatározott, általuk javasolható tanítás nélküli munkanapok programjára.

A tanulók és a szülők tájékoztatása

21.§ (1) A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója:
•    diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal,
•    a szülői levelek útján havonta,
•    az iskola honlapján folyamatosan tájékoztatja,
az osztályfőnökök:
•    a tájékoztató füzeten, vagy az üzenő füzeten keresztül, ill. az iskolai, vagy az osztály levelezőrendszerén
•    az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
(2) A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban, ill. a tájékoz-tató füzeten keresztül írásban tájékoztatják.
(3) A szülőket az iskola igazgatója az intézmény egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról:
•    a szülői munkaközösség értekezletén minden félév elején,
•    a szülői levelek útján havonta,
•    az iskola honlapján folyamatosan,
•    az osztályok szülői értekezletein alkalmanként tájékoztatja.
(4) A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
•    a családlátogatásokon,
•    a szülői értekezleteken,
•    a nevelők fogadó óráin,
•    a nyílt tanítási napokon szóban, illetve
írásban az elektronikus naplóban a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően.
(5) A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A tan-eszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.

A tanulók és a szülők véleménynyilvánítása

22.§ (1) A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képvi-selőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola neve-lőihez fordulhatnak.
(2) A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel, a nevelőtestülettel..
(3) A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzatai-ban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez.
(4) A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel vagy a Szülői munkaközösséggel.

A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok

 23.§ (1) A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoz-nak, melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek.
 (2) Az iskola igazgatója minden év január 10-ig felméri, hogy hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.
  E felmérés során tájékoztatja a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény 46§(5) bekezdése alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, a tankönyvtörvény 8§(4) bekezdése alapján kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetén a felmérést a beiratkozáskor kell elvégezni.
 (3) A 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben az 1. évfolyamos tanulók ingyenesen kapják a tankönyvet. A 2017/2018-as tanévtől 1-8-ig évfolyamig ingyenes a tankönyvellátás a Az Embe-ri Erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete alapján.
 (4) Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai könyvtár-ból kapják meg átvételi elismervény ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több tanéven keresztül használt tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá.
 (5) A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába.
 (6) Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülő-nek az iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről az iskola igazgatója dönt. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
 (7) Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.

Térítési díj befizetése
24.§ (1)Az étkezési térítési díjat utólag, az elfogyasztott mennyiség alapján legkésőbb a kö-vetkező hónap 15. napjáig készpénzben, vagy banki átutalással kell befizetni.
(2)Az igénybe nem vett étkezésekre, ha a szülő legkésőbb az előző nap reggel 10 óráig jelzi a tanuló távolmaradását, az iskola nem számol térítési díjat.
(3)Az alanyi jogon járó ingyenes étkezést a mindenkori jogszabályoknak megfelelően bizto-sítja az iskola, melyekre való jogosultságot szintén a jogszabályban meghatározottak szerint kell a szülőnek igazolnia.

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
25.§ (1) A tanuló kötelessége, hogy:
    óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
    elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;
    betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
    azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel;
    azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;
    megismerje az épület Tűzriadó Tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;
    rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.
 (2) A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:
    a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;
    a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük;
    a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót. Ezeket külön dobozban, kazettában kell tárolni, őrzésükről a foglalkozást tartó nevelő gondoskodik.
(3) A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja.
(4) Az iskolaorvos elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését, valamint beadja a kötelező védőoltásokat, valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálatát a hetedik évfolyamon.
(5) Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát negyedévente a hallás és látásvizsgálatot kétévente.
(6) Fogászati szűrővizsgálatra a városi rendelőben kerül sor évente 2 alkalommal, ahová az iskola pedagógiai asszisztense kíséri a gyerekeket.

A tanulók feladatai
26. § (1) Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:
    az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
    az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
    a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
    az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.
(2) Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne rongáljon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
(3) Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
    osztályonként két hetes,
    folyosói és udvari tanulói ügyeletesek,
    tantárgyi felelősök.
(4) A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  A hetesek feladatai:
    gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint);
    a szünetben a termet kiszellőztetik;
    a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik;
    a szünetben felügyelik a teremben hagyott felszerelést;
    az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,
    az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
    ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot.
(5) A felső tagozatos tanulók – külön beosztás szerint – az óraközi szünetekben az udvaron, valamint folyosóin tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.
(6) Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján –tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.
(7) Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza.
(8) Az ebédlőfelelősök megbízatása egy hétre szól. A naposok feladata:
    megterítenek étkezés előtt, tálalnak, leszedik az asztalt étkezés végén

V. FEJEZET
A TANULMÁNYOK TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái
27. § (1) Az elméleti jellegű tantárgyak írásbeli beszámoltatásának formái:
•    az előzetes ismereteket és készségeket felmérő
•    a tanítás folyamatába illesztett, a tanítás pillanatnyi eredményességét felmérő
•    a témakör lezárása után íratott, összegző jellegű - egész órás - számonkérések.
(2) A központilag végzett kompetenciamérések, OKÉV mérés eredményét nem számítjuk be a tanulók értékelésénél.
(3) Ha a feladatsor nem kifejezetten ismeretfelmérő típusú, akkor lehetőség szerint tartal-maznia kell gondolkodásra serkentő, problémamegoldást igénylő feladatokat is.
(4) A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osz-tály legfeljebb két témazáró vagy év végi felmérő dolgozatot írhat. Az ilyen dolgozatok terve-zett idejét a tanulókkal is közölni kell.
(5) A tanulás pillanatnyi eredményességét felmérő írásbeli felmérés csoportosan vagy egyé-nileg előzetes bejelentés és napi korlátozás nélkül is íratható. Az ilyen dolgozatok egyetlen, jól körülhatárolt és szűken meghatározott ismeretkört, vagy készséget mérhetnek a tanóra kisebb részében.
(6) Az összegző dolgozatokat az iskola – ill. az azt megírató pedagógus - egy évig őrzi, azt a szülő kérésre bármikor megnézheti.
(7) Az írásos beszámoltatások tartalma csak a helyi tantervben megfogalmazott ismeret-anyag, készség felmérése lehet. Lehetőséget kell adniuk a minimális követelményt elsajátító tanulók számára az elégséges érdemjegy elérésére, ugyanakkor ismeretanyagában és készség-felméréseiben kellően differenciáló jellegűnek kell lenniük.

A tanulmányok alatti vizsgák rendje

28. § (1) A tanuló a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§ (1) bekezdése értelmé-ben az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat teheti le: különbözeti, osztályozó, javító vagy pótló vizsga.
(2) Az osztályozó vizsgák időpontjai január 1-15. (féléves), ill. május 15-30. (éves). Vizsgára jelentkezési határidők december 1., (féléves), ill. április 30. (éves).
(3) Az osztályozó vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett kérvényben kérheti, amelyet a szülőnek is alá kell írnia. A kérvénynek tartalmaznia kell az osztályozó vizsga letételének indoklását (felmentés, tartós távollét, mulasztás, stb.).
(4) Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola pedagógiai programja, helyi tanterve tartalmazza.
(5) A javítóvizsgák időpontja augusztus 15-30. A szorgalmi év végén a bizonyítvány kiadásával egyidejűleg erről és a helyi tanterv minimumkövetelményeiről a tanulót és a szülőt tájékoztatjuk.
(6) Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki neki fel nem róható módon távol marad a vizs-gáról.

A tanuló távolmaradásának igazolása

29. § (1) A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. A tankötelezettség szabá-lyainak értelmében a tanulóknak betegség és egyéb ok miatti hiányzásukról (orvosi, szülői, stb.) a tájékoztató füzetben igazolást kell hozniuk. (2) A tanuló hiányzásáról tan-évenként öt tanítási napig szülői igazolást lehet a tájékoztató füzetbe bejegyezni. A hi-ányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell.
(3) A szülő előre tudott jelentős családi esemény bekövetkezésekor írásban előzetesen gyermeke távolmaradását kérheti. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt, a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztásai alapján. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell az osztályfőnök által megszabott határidőig.
(4) A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynapló  jegyzi be. A mulasztott órák heti összesítése után a hiányzások szülői és orvosi indoklá-sát az osztályfőnök mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztást.
(5) A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra, vagy azt hitelt érdemlően igazolja. Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök hitelt érdemlő bizonyítás hiányában – nem fogadja el.
(6) Az igazolásokat 10 munkanapon belül be kell mutatni, ellenkező esetben a hiány-zott órák igazolatlan mulasztássá válnak.
(7) A tanuló tanóráról való késéseinek összesített időtartama - 45 percenként - igazo-latlan órának minősül.
(8) Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök, ill. az iskolavezetés feladata. A megtett intézkedéseket dátummal ellátva a naplóban rögzíteni kell.
    Amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztása eléri az 1 órát az osztályfőnök értesíti a szülőt, ha a 10 órát, az iskola erről értesíti az illetékes kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, szülőt. 30 óra elérése esetén az általános szabálysértési hatóságot és ismételten a gyermekjóléti szolgálatot és szülőt. 50 óra elérése esetén az illetékes jegyzőt és ismételten a kormányhivatalt, valamint a szülőt is.
(9) Az iskola területe tanítási idő alatt csak igazgatói vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el.
(10) A tanuló az iskolaotthoni vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő szemé-lyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. A foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
(11) A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tan-órán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató enge-délyével a foglalkozásról kizárható.
 (12) Az iskolánkat a tanulmányi- és sportversenyeken képviselő tanulóinkat, ameny-nyiben pedagógusunk felügyelete alatt van, nem írjuk be hiányzóként az elektronikus naplóba.

A tanulók elismerése

30. § (1) Az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képessé-geit figyelembe véve:
•    tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi,
•    kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít,
•    eredményes kulturális tevékenységet folytat,
•    kimagasló sportteljesítményt ér el,
•    jól szervezi és irányítja a közösségi életet, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végez, vagy egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevé-hez,
(2) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni.
(3) Elismerés szóban és írásban adható. Az írásbeli dicséretet a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni.
Az írásos dicséretek formái:
•    szaktanári dicséret,
•    osztályfőnöki dicséret,
•    igazgatói dicséret,
•    nevelőtestületi dicséret.
(4) Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi dicséretét a bizo-nyítványba is be kell vezetni. Az intézményi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók igazgatói dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel kell elismerni.
(5) Végzős és arra érdemes tanulókat ballagásukkor az iskola nevelőtestületi dicséret-tel jutalmazza.

A tanulók fegyelmezése

31. § (1) Azt a tanulót, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, megelőző jelleggel fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.
(2) Az írásos fegyelmező intézkedések a következők lehetnek:
•    szaktanári figyelmeztetés
•    napközis nevelői figyelmeztetés
•    osztályfőnöki figyelmeztetés
•    osztályfőnöki intés
•    osztályfőnöki megrovás
•    igazgatói figyelmeztetés
•    igazgatói intés
•    igazgatói megrovás
•    tantestületi figyelmeztetés
•    tantestületi intés
•    tantestületi megrovás
(3) A fokozatosság elve alapján az írásos intéseket szóbeli vagy írásos fegyelmező in-tézkedésnek kell megelőzni, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé. 2 szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki figyelmeztető következik.
(4) A fegyelmező intézkedéseket  az elektronikus naplóba is be kell írni. Az igazgatói intést az osztályfőnök is kezdeményezheti.

Fegyelmi büntetések

32. § (1) Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő.
(2) Súlyos jogellenességek meghatározása:
•    Keresztény hit tanításaival összefüggő viselkedési, magatartási, megjelenési szabályok, kötelességek,  
jogok, hitéleti tevékenységek megszegése
•    Mások testi épségének veszélyeztetése, tanulótárs bántalmazása, megalázása
•    Dohányzás, dohányzásra felbujtás
•    Kábítószer és alkohol fogyasztása, birtoklása, terjesztése
•    Lopás, szándékos rongálás
•    Csúnya beszéd, szentek, szent dolgok káromlása,
•    Tanórai munka megtagadása
•    Iskola épületének engedély nélküli elhagyása
•    Tiszteletlen viselkedés (felnőttel, diákkal)
•    Mások megbotránkoztatása (pl. kihívó öltözködéssel, megjelenéssel)
•    Interneten, közösségi oldalakon való bántalmazás, kirívó viselkedés
•    Mások vagy az Intézmény lejáratása interneten, közösségi oldalakon
(3) A fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. A felelősségre vonás eljárásmódjára nézve a köznevelési törvény rendelkezései az irányadóak.
(4) A köznevelési törvény alapján a következő fegyelmi büntetés szabható ki:
•    megrovás,
•    szigorú megrovás,
•    kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
•    áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba
•    kizárás az iskolából a tankötelesekre vonatkozó sajátos rend szerint

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 LEGITIMIZÁCIÓS ZÁRADÉKOK

Az Nkt. 25.§ (4) bekezdésének megfelelően az iskola módosított Házirendjét a Nevelőtes-tület fogadta el a Szülői munkaközösség és az iskolai diákközgyűlés véleményének kikérésé-vel, a Székesfehérvári Egyházmegye, mint Fenntartó egyetértésével. A Házirend hatálybalé-pésének időpontja: 2018. szeptember 1. A korábbi Házirend érvényességét veszti 2018. au-gusztus 31-én.

Ráckeve, 2018. augusztus 31.

    Németh László Gábor
    igazgató

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola módosított házirendjét az iskolai Diákközgyűlés a 2018. év június 8. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.

Ráckeve, 2018. június 08.
                                                                                                                                                     
      Diákközgyűlés képviselője   
                              
          DÖK tanári vezető

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola módosított házirendjét az iskolai Szülői Munkakö-zösség képviselőtestülete a 2018. június 11. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta, valamint a korábbi módosítások figyelembevételével, az egységes szerkezet megva-lósítását javasolta.

Ráckeve, 2018. június 11..
 
                                        SZMK Elnöke

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola módosított házirendjét a Nevelőtestület a 2018. júni-us 4.  napján tartott ülésén elfogadta, valamint a korábbi módosítások figyelembevételével az egységes szerkezetbe foglalását kérte.

Ráckeve, 2018. június 4.
    
Alsós munkaközösség vezető                      Felsős munkaközösség vezető

Jegyzőkönyv vezető

Igazgató

Hasznos hivatkozások

Közösségi média

Duis aute irure dolor

Voluptatum cursus quaerat bibendum corrupti, mattis? Magnam ipsa porta, lacinia repellendus quam.

Elérhetöség

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

2300 Ráckeve
Szent István tér 22.

E-mail: szentimreiskola.rackeve@gmail.com
Tel: 06 24 422 803
Fax:

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.