2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.

FONTOS AKTUÁLIS INFORMÁCIÓ

TANKÖNYVTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE A 2017/2018-ES TANÉVRE
Kedves Szülő(k)! A 2017/2018. tanévben normatív támogatás keretében ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákoknak az alábbi igénylőlapot kell kitölteniük (és a szükséges igazolásokat csatolniuk a nyilatkozathoz) és 2017. január 31-ig leadniuk az osztályfőnöknél. Az igény-bejelentési határidő elmulasztása jogvesztő. A határidő után leadott igénylőlapokat nem tudjuk figyelembe venni! Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel, az azokban beálló változásokról az iskolát 15 napon belül értesítenie kell. Ellenőrzés során a fenntartó vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat. A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell adni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat is!
1-5. osztályig a tankönyvek ingyenesek, ezen tanulóknak nem kell nyilatkozni.
A tankönyv az iskola tulajdona, a tanuló csak használja azt! Az ingyen kapott tankönyvek között lehetnek tankönyvek, munkafüzetek, szöveggyűjtemények, atlaszok stb., mindegyik típusra az ingyen tankönyv kifejezés használatos. A könyvtárból kapott ingyen tankönyveket minden tanév végén vissza kell adni az iskolai könyvtárba. (Csak ép állapotú, bejegyzés mentes könyveket áll módunkban visszavenni, ellenkező esetben meg kell téríteni a könyvek árát, vagy pótolni egy ugyanolyan, ép állapotú példánnyal!)
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosítottak alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki
- tartósan beteg *szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék+,
- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd *szakorvos igazolja+,
- három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él *a megállapított családi pótlék igazolja+,
- nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult *a megállapított családi pótlék igazolja+,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő *az erről szóló határozat igazolja+,
- gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül *a jogszabály szerint kiállított igazolás+. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át.
A normatív támogatásra vonatkozó igényt a mellékelt Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2017/2018. tanévre értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni, illetve a jogosultságot igazoló dokumentum másolatával. A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratok másolatát. (Illetve amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor nyilatkozni kell arról, hogy a bemutatás legkésőbb ez év szeptember 1-ig megtörténik.)
A normatív kedvezmény igénybevételéről: Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani. Ahhoz, hogy a gyermek ingyenesen kapjon használatra tankönyvet, az igénylőlap leadása és a kedvezményre való jogosultság igazolása szükséges. Kérjük, hogy a mellékelt „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2017-2018. tanévre” nevű nyomtatványt azok töltsék ki, akik jogosultak és szeretnék/ igénybe venni a könyvtárból kölcsönözhető ingyen tankönyv lehetőségét.
Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz (2017/2018.tanév) Normatív kedvezmény iránti igény
A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell adni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat is! Leadási határidő: 2017. január 31.

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz (2017/2018.tanév) Normatív kedvezmény iránti igény
A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell adni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat is! Leadási határidő: 2017. január 31.
Az intézmény neve: Szent Imre Katolikus Általános Iskola
címe: 2300, Ráckeve, Szent István tér 22.
OM-azonosítója: 037766
A tanuló neve: ................................................................................................................................
Osztálya 2017/18-as tanévben:………………………………..
Tanulói OM száma (megadása kötelező): ................................................ Lakcíme:.....................................................................................................................
A szülő (gondviselő) neve:......................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................
Azonosító iratának típusa (pl. szem.ig.), száma:....................................................................... Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2003. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:
A tanuló:
Kérjük, aláhúzással jelölje azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló.
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Amennyiben az a)-e) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a tanév első napjáig, akkor karikázással jelölje meg a lenti betűjelek közül, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanuló esetében.
a) b) c) d) e)
Az igénylőlap a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. melléklete alapján készült.
A tanuló osztálya azt kell feltüntetni, amelyikben az igényelt ingyen tankönyveket használni fogja.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az Igénylőlapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)–e) pontok közül az általam megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év október 1-jén fennáll, annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 15. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig köteles vagyok befizetni. Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez.
Kelt: Ráckeve,201.......................................................
……………………………………………………………………….
szülő aláírása
____________________________________________________________________
Intézmény tölti ki!
A kedvezményre való jogosultság igazolásához, az okiratok bemutatása megtörtént:
igen nem
201....................................................... ........... ................................................ aláírás

Hasznos hivatkozások

Közösségi média

Duis aute irure dolor

Voluptatum cursus quaerat bibendum corrupti, mattis? Magnam ipsa porta, lacinia repellendus quam.

Elérhetöség

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

2300 Ráckeve
Szent István tér 22.

E-mail: szentimreiskola.rackeve@gmail.com
Tel: 06 24 422 803
Fax:

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.