Beiskolázás

iskolánk bemutatása

Iskolánkban a széleskörű tevékenységek középpontjában a keresztény hit által közvetített értékek állnak, melyek segítenek érzékenyen és kritikusan szemlélni a világ értékrendjét. Célkitűzéseink között szerepel, hogy a tanulás és tanítás ne társadalmi kötelesség, hanem közösségi élmény legyen.

Olyan iskolát igyekszünk fenntartani, ahol a pedagógusok, a szülők és a diákok érzékenyek a társas és szociális felelősségvállalás iránt, ahonnan a társadalomban érvényesülni képes, önazonos tanulók kerülnek ki, akik képesek pozitív módon hozzájárulni a társadalom fejlődéséhez. Intézményünk és nevelőink pedagógiai kultúráját a tanulók elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermekek fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.

A kitűzött nevelési cél eléréséért végzett nevelő munka a tanulók személyiségének egészét érinti, hiszen csak a teljes ember formálásával valósíthatjuk meg vállalásainkat. A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van.
Módszertani sokszínűséggel szeretnénk megőrizni a gyermekek alapvető kíváncsiságát, megnyilatkozási igényét. Személyiségüket úgy formáljuk, hogy fogékonyak legyenek az őket körülvevő világ szépségeire: nyitottan, kommunikatívan, fejlett érzelmi intelligenciával forduljanak környezetük felé. Szeretnénk, ha kreatívan tudnák alkalmazni ismereteiket minden új helyzetben

További fontos információkat iskolánk működéséről, hitvallásáról IDE kattintva olvashatnak.

2024/2025-es tanévben indítandó 1. osztályok

Az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamának szakaszában célunk, hogy a kisgyermekeket fokozatos átvezessük az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe.
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve kialakítjuk az iskolába kerülő gyerekek tanulási motiváltságát, fejlesztjük a megismerés és a megértés iránti igényt, nyitottságot; ehhez megfelelő módszereket választunk. Időt biztosítunk a gyermekeknek a közös játékra, mozgásigényük kielégítésére, ezért 1-2. osztályban iskolaotthonos (egész napos iskola) formában tanulnak diákjaink. Hangsúlyt helyezünk az életkornak megfelelő szocializációs szint kialakítására, a gyerekek közötti különbségek elfogadására és elfogadtatására.

Meixner-módszerrel tanítjuk meg olvasni a gyerekeket, a betűket mesékkel keltjük életre. Ezt a mesefolyamatot egy zenezörejes módszerrel egészítjük ki.

Az első hónapban a kötelező diagnosztikai mérésen kívül, az alapozó terápia segítségével is felmérjük első évfolyamos diákjainkat. Akik a szűrés alapján fejlesztésre szorulnak, nekik díjmentesen biztosítjuk az Alapozó terápia foglalkozásait. Az SNI-s és a BTMN-s diákjaink fejlesztését saját gyógy/fejlesztőpedagógusaink látják el.
Iskolánk minden terme digitális táblával felszerelt, ezen kívül a megfelelő módszertan megvalósításához szükséges kimagasló szakmai eszközparkkal rendelkezik.

2021 szeptemberétől bevezettük a LEGO-val történő oktatást alsó tagozatban. 2022-ben a János Vitéz Alapítványsegítségével pályáztunk és ennek köszönhetően 20 millió forint értékben került kialakításra egy digitális tanterem, amelyhez módszertani ajánlás is tartozik, mellyel tanulóinkat a kompetencia alapú munkavégzésre készítjük fel.

Kiemelten kezeljük, hogy a gyermekek mozgás iránti igényét kialakítsuk és fenntartsuk. Ennek a tanulási területnek a kiemelt tehetséggondozás mellett legfontosabb célja, hogy életük szerves része legyen az élethosszig tartó fizikai aktivitás. A testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület részeként, a motoros cselekvések keretében a kreativitás fejlesztésének – így a kreatív mozgásnak és a táncnak is – jelentős szerepe van. Helyet ad a diákok önálló, alkotó kezdeményezéseinek, önkifejezésének is, valamint remek közösségformáló ereje van.  Az 1-2. évfolyamos növendékeink heti egy órában „Így tedd rá!” foglalkozásokon, 3-4. évfolyamos diákjaink modern táncórán vesznek részt. Felső tagozaton tömbösítve sárkányhajózás és egyéb vízi sportokmegismertetése is célunk.

A művészeti nevelés sokoldalú és eredményes művelése érdekében iskolánkban a rajzszakkör mellett felső tagozaton filmes és kézműves műhely működik, valamint együttműködünk a Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel és az Ács Károly Művelődési Központtal.
A drámajáték, a gyakori projekt jellegű oktatás az alsó tagozat további évfolyamaiban is fontos eleme marad tanítási módszereinknek.

Terveink szerint a 2024/2025. tanévben két első osztályt szándékozunk indítani.

A leendő növendékeink szüleinek tájékoztatót tartunk 2024. január 15-én. Ezt követően a  megjelölt időpontokban iskola-előkészítő foglalkozásokat tartunk.
LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓINK

Baskiné Tóth Éva

Bognár Orsolya

 

ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 

2024. január 15. – Szülői tájékoztató
2024. február 26.
2024. március 4.
2024. március 11.
2024. március 18.
2024. március 25.

Az előkészítő foglalkozások ideje alatt a szülőknek az iskolával kapcsolatosan tájékoztatót tartunk.

egyéb fontos információk

Az első osztályba való felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke nyilatkozat útján elfogadja az iskola lelkiségét, nevelési elveit, házirendjét és pedagógiai programját, a vallásos nevelésben együttműködjön, lehetővé tegye a gyermek részvételét a vasárnapi misén / istentiszteleten/, az iskola által meghirdetett vallási ünnepeken.

Szükséges továbbá az iskola-előkészítő foglalkozásokon való részvétel, legalább 3 alkalommal.

A felvételkor fontos döntési szempontok: hitéleti elköteleződés, az iskola által közvetített értékrendek elfogadása, iskolaérettség, az iskola-előkészítőkön tapasztalt viselkedés (osztálytanítók véleménye alapján), a leendő osztály összetétele (pl. nemek aránya, speciális feladatok mértéke).

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. További adatlapok elérhetőek és letölthetőek a szentimresuli.hu oldalról.

 

Beiratkozás: 2024. április 18-19.