Beiskolázás

iskolánk bemutatása

Iskolánkban a széleskörű tevékenységek középpontjában a keresztény hit által közvetített értékek állnak, melyek segítenek érzékenyen és kritikusan szemlélni a világ értékrendjét. Célkitűzéseink között szerepel, hogy a tanulás és tanítás ne társadalmi kötelesség, hanem közösségi élmény legyen.

Olyan iskolát igyekszünk fenntartani, ahol a pedagógusok, a szülők és a diákok érzékenyek a társas és szociális felelősségvállalás iránt, ahonnan a társadalomban érvényesülni képes, önazonos tanulók kerülnek ki, akik képesek pozitív módon hozzájárulni a társadalom fejlődéséhez. Intézményünk és nevelőink pedagógiai kultúráját a tanulók elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermekek fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.

A kitűzött nevelési cél eléréséért végzett nevelő munka a tanulók személyiségének egészét érinti, hiszen csak a teljes ember formálásával valósíthatjuk meg vállalásainkat. A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van.
Módszertani sokszínűséggel szeretnénk megőrizni a gyermekek alapvető kíváncsiságát, megnyilatkozási igényét. Személyiségüket úgy formáljuk, hogy fogékonyak legyenek az őket körülvevő világ szépségeire: nyitottan, kommunikatívan, fejlett érzelmi intelligenciával forduljanak környezetük felé. Szeretnénk, ha kreatívan tudnák alkalmazni ismereteiket minden új helyzetben

További fontos információkat iskolánk működéséről, hitvallásáról IDE kattintva olvashatnak, illetve betekintést nyerhetnek mindennapi életünkbe galériánk képei közt.

2022/2023-es tanévben indítandó 1. osztályok

Az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamának szakaszában célunk, hogy a kisgyermekeket fokozatos átvezessük az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe.
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve kialakítjuk az iskolába kerülő gyerekek tanulási motiváltságát, fejlesztjük a megismerés és a megértés iránti igényt, nyitottságot; ehhez megfelelő módszereket választunk. Időt biztosítunk a gyermekeknek a közös játékra, mozgásigényük kielégítésére, ezért 1-2. osztályban iskolaotthonos (egész napos iskola) formában tanulnak diákjaink. Hangsúlyt helyezünk az életkornak megfelelő szocializációs szint kialakítására, a gyerekek közötti különbségek elfogadására és elfogadtatására.

Az 1. osztályban Meixner-módszerrel tanítjuk meg olvasni a gyerekeket, a betűket mesékkel keltjük életre. Ezt a mesefolyamatot egy zenezörejes módszerrel egészítjük ki. A módszer sok időt szán egy betű tanítására, mivel az olvasni tudásnak be kell érnie, és olvasni egy életre tanulunk. A betűtanítás sorrendje segít kiküszöbölni a homogén gátlást. A tanítási egységeket (beszédfejlesztés, olvasás, írás) drámajátékokkal tagoljuk, ez megkönnyíti az óvodából érkező kicsiknek a beilleszkedést az iskola rendjébe. A drámajáték, a gyakori projekt jellegű oktatás az alsó tagozat további évfolyamaiban is fontos eleme marad tanítási módszereinknek.
Jelenleg komoly változás zajlik az oktatás területén. Napjainkban az iskolapadban ülő gyerekeket egy olyan munkakörnyezetre kell felkészítenünk, amelyet még nem ismerünk. Ennek érdekében az iskolákban olyan módszereket kell választanunk, amelyek a lexikális tudás elsajátításán túlmutatnak, és a megfelelő készség kialakítását segítik elő. Ennek érdekében 2021. szeptemberétől bevezettük a LEGO-val történő oktatást alsó tagozatban.

Terveink szerint a 2022/2023. tanévben két – egyenként 22 fős – első osztályt szándékozunk indítani.

A leendő növendékeink szüleinek tájékoztatót tartunk 2022. január 5-én 18:00 órától a Ráckevei Keresztelő Szent János templomban. Ezt követően a  megjelölt időpontokban iskola-előkészítő foglalkozásokat tartunk.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben iskolánkba szeretnék jelentkeztetni gyermeküket az alábbi linken tegyék meg a regisztrációt. A szülői tájékoztatón és az iskola-előkészítő foglalkozásokon kizárólag a regisztrált szülőket és gyerekeket tudjuk fogadni. A regisztráció határideje 2021. december 20.
Az eseményeket az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően fogjuk megtartani!

LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓINK

Fülöp Mónika

Haugné Szatmári Lívia

NYÍLT ÓRÁK

A járványhelyzetre való tekintettel ebben az évben ezek a foglalkozások elmaradnak.

ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 

2022. január 5. – Szülői tájékoztató
2022. január 10.
2022. január 17.
2022. január 24.
2022. január 31.
2022. február 7.

A járványhelyzetre való tekintettel az iskola-előkészítő foglalkozásokon való részvételt regisztrációhoz kötött.

(Az előkészítő foglalkozások ideje alatt a szülőknek az iskolával kapcsolatosan tájékoztatót tartunk.)

egyéb fontos információk

Az első osztályba való felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke nyilatkozat útján elfogadja az iskola lelkiségét, nevelési elveit, házirendjét és pedagógiai programját, a vallásos nevelésben együttműködjön, lehetővé tegye a gyermek részvételét a vasárnapi misén / istentiszteleten/, az iskola által meghirdetett vallási ünnepeken.

Szükséges továbbá az iskola-előkészítő foglalkozásokon való részvétel, legalább 3 alkalommal.

A felvételkor fontos döntési szempontok: hitéleti elköteleződés, iskolaérettség, az iskola-előkészítőkön tapasztalt viselkedés(osztálytanítók véleménye alapján), a leendő osztály összetétele (pl. nemek aránya, speciális feladatok mértéke).

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. További adatlapok elérhetőek és letölthetőek a szentimresuli.hu oldalról.

 

 

Beiratkozás: 2022. április 21-22.