Beiskolázás

iskolánk bemutatása

Iskolánkban a széleskörű tevékenységek középpontjában a keresztény hit által közvetített értékek állnak, melyek segítenek érzékenyen és kritikusan szemlélni a világ értékrendjét. Célkitűzéseink között szerepel, hogy a tanulás és tanítás ne társadalmi kötelesség, hanem közösségi élmény legyen.

Olyan iskolát igyekszünk fenntartani, ahol a pedagógusok, a szülők és a diákok érzékenyek a társas és szociális felelősségvállalás iránt, ahonnan a társadalomban érvényesülni képes, önazonos tanulók kerülnek ki, akik képesek pozitív módon hozzájárulni a társadalom fejlődéséhez. Intézményünk és nevelőink pedagógiai kultúráját a tanulók elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermekek fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.

A kitűzött nevelési cél eléréséért végzett nevelő munka a tanulók személyiségének egészét érinti, hiszen csak a teljes ember formálásával valósíthatjuk meg vállalásainkat. A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van.
Módszertani sokszínűséggel szeretnénk megőrizni a gyermekek alapvető kíváncsiságát, megnyilatkozási igényét. Személyiségüket úgy formáljuk, hogy fogékonyak legyenek az őket körülvevő világ szépségeire: nyitottan, kommunikatívan, fejlett érzelmi intelligenciával forduljanak környezetük felé. Szeretnénk, ha kreatívan tudnák alkalmazni ismereteiket minden új helyzetben

További fontos információkat iskolánk működéséről, hitvallásáról IDE kattintva olvashatnak, illetve betekintést nyerhetnek mindennapi életünkbe galériánk képei közt.

2023/2024-es tanévben indítandó 1. osztályok

Az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamának szakaszában célunk, hogy a kisgyermekeket fokozatos átvezessük az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe.
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve kialakítjuk az iskolába kerülő gyerekek tanulási motiváltságát, fejlesztjük a megismerés és a megértés iránti igényt, nyitottságot; ehhez megfelelő módszereket választunk. Időt biztosítunk a gyermekeknek a közös játékra, mozgásigényük kielégítésére, ezért 1-2. osztályban iskolaotthonos (egész napos iskola) formában tanulnak diákjaink. Hangsúlyt helyezünk az életkornak megfelelő szocializációs szint kialakítására, a gyerekek közötti különbségek elfogadására és elfogadtatására.

Meixner-módszerrel tanítjuk meg olvasni a gyerekeket, a betűket mesékkel keltjük életre. Ezt a mesefolyamatot egy zenezörejes módszerrel egészítjük ki.

Az első hónapban a kötelező diagnosztikai mérésen kívül, az alapozó terápia segítségével is felmérjük első évfolyamos diákjainkat. Akik a szűrés alapján fejlesztésre szorulnak, nekik díjmentesen biztosítjuk az Alapozó terápia foglalkozásait. Az SNI-s és a BTMN-s diákjaink fejlesztését saját gyógy/fejlesztőpedagógusaink látják el.
Iskolánk minden terme digitális táblával felszerelt, ezen kívül a megfelelő módszertan megvalósításához szükséges kimagasló szakmai eszközparkkal rendelkezik.

2021 szeptemberétől bevezettük a LEGO-val történő oktatást alsó tagozatban. 2022-ben a János Vitéz Alapítványsegítségével pályáztunk és ennek köszönhetően 20 millió forint értékben került kialakításra egy digitális tanterem, amelyhez módszertani ajánlás is tartozik, mellyel tanulóinkat a kompetencia alapú munkavégzésre készítjük fel.

Kiemelten kezeljük, hogy a gyermekek mozgás iránti igényét kialakítsuk és fenntartsuk. Ennek a tanulási területnek a kiemelt tehetséggondozás mellett legfontosabb célja, hogy életük szerves része legyen az élethosszig tartó fizikai aktivitás. A testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület részeként, a motoros cselekvések keretében a kreativitás fejlesztésének – így a kreatív mozgásnak és a táncnak is – jelentős szerepe van. Helyet ad a diákok önálló, alkotó kezdeményezéseinek, önkifejezésének is, valamint remek közösségformáló ereje van.  Az 1-2. évfolyamos növendékeink heti egy órában „Így tedd rá!” foglalkozásokon, 3-4. évfolyamos diákjaink modern táncórán vesznek részt. Felső tagozaton tömbösítve sárkányhajózás és egyéb vízi sportokmegismertetése is célunk.

A művészeti nevelés sokoldalú és eredményes művelése érdekében iskolánkban a rajzszakkör mellett felső tagozaton filmes műhely működik, valamint együttműködünk a Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel és az Ács Károly Művelődési Központtal.
A drámajáték, a gyakori projekt jellegű oktatás az alsó tagozat további évfolyamaiban is fontos eleme marad tanítási módszereinknek.

Terveink szerint a 2023/2024. tanévben két – egyenként 22 fős – első osztályt szándékozunk indítani.

A leendő növendékeink szüleinek tájékoztatót tartunk 2023. január 16-án. Ezt követően a  megjelölt időpontokban iskola-előkészítő foglalkozásokat tartunk.
LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓINK

Nagy Gabriella

Budai Annamária

 

ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 

2023. január 16. – Szülői tájékoztató
2023. február 27.
2023. március 6.
2023. március 13.
2023. március 20.
2023. március 27.

Az előkészítő foglalkozások ideje alatt a szülőknek az iskolával kapcsolatosan tájékoztatót tartunk.

egyéb fontos információk

Az első osztályba való felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke nyilatkozat útján elfogadja az iskola lelkiségét, nevelési elveit, házirendjét és pedagógiai programját, a vallásos nevelésben együttműködjön, lehetővé tegye a gyermek részvételét a vasárnapi misén / istentiszteleten/, az iskola által meghirdetett vallási ünnepeken.

Szükséges továbbá az iskola-előkészítő foglalkozásokon való részvétel, legalább 3 alkalommal.

A felvételkor fontos döntési szempontok: hitéleti elköteleződés, az iskola által közvetített értékrendek elfogadása, iskolaérettség, az iskola-előkészítőkön tapasztalt viselkedés (osztálytanítók véleménye alapján), a leendő osztály összetétele (pl. nemek aránya, speciális feladatok mértéke).

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. További adatlapok elérhetőek és letölthetőek a szentimresuli.hu oldalról.

 

Beiratkozás: 2023. április 20-21.